Privacy policy

Allmänna villkor

Klienttillfällen

Löpande tillfällen kan ej frysa eller sägas upp i förtid utan löper enligt avtal. Avtalet är ett fast tidsavtal som löper den avtalade perioden. Timmar som ej utnyttjats innan kontraktets utgång återgår till Viscus. Betalningsskyldighet åligger klienten även för icke utnyttjade timmar. Viscus AB friskriver sig från alla underförstådda garantier och kan inte garantera att

 

Trivsel och säkerhet

Det åligger medlemmar att följa de regler och säkerhetsföreskrifter som meddelas, skriftligen eller muntligen, av Viscus personal. Viscus ansvar ej för skador eller sjukdom som uppkommer i anslutning till träningen eller behandlingen. Viscus ansvarar ej heller för skador på eller förlust av kläder, skor eller annan utrustning.

 

Doping

Användning eller försäljning av på RFs dopinglista förbjudna preparat eller liknande prestationshöjande medel är förbjudet och leder till uteslutning från Viscus. Ingen återbetalning sker.

 

Avstängning vid utebliven betalning

Om betalning ej sker enligt de i avtalet uppsatta betalningsvillkoren kommer medlemmen att uteslutas ifrån vidare träning och/eller behandling till betalning sker.

 

Avbokning/Ombokning

Om klienten avbokar sig från en avtalad tid måste detta göras senast 24 timmar innan avtalad tid, annars dras hela kostnaden. Om klienten kommer för sent blir passet och/eller behandlingen kortare. Klient debiteras ifrån avtalad starttid. För abbonemang eller andra paketlösningar där tillfällen bokas in per vecka i förväg gäller att tillfällen ej är avboknings- ombokningsbara utan uppvisande av läkarintyg.

 

Uppsägning

Viscus förbehåller sig rätten att utan angivande av skäl omgående säga upp avtalet. Vid sådant förhållande återbetalas outnyttjade betalningar som erlagts. Avtalet upphör automatiskt efter avslutat paket eller vid kontraktstidens utgång och behöver ej sägas upp.

 

Åldersgräns

Är du under 18 år krävs målsmans skriftliga tillåtelse för att bruka Viscus tjänster.

 

Prisjusteringar

Fasta tidsavtal är skyddade mot all slags prishöjning, utom de som beror på en ökning av mervärdesskatten, under bindningstiden. För övriga avtal kan prishöjning ske om detta meddelas minst 45 dagar i förväg.

 

Ändring av träningstid

Viscus har vid oförutsedda händelser, väderlek eller andra händelser utanför Viscus kontroll rätt att ställa in ett pass eller ändra datum och tid. Vid sådan händelse kommer ett E-post meddelande sändas ut minst 24 timmar innan aktuellt pass.

 

Regler för Autogiro

Rätten att avbryta mina betalningar via Autogiro

Banken får, men är inte skyldig att, avbryta min anslutning till Autogiro om jag inte i rätt tid har tillräckligt belopp på mitt konto för mina betalningar, om kontoförhållandena förändras samt om jag vid upprepade tillfällen stoppar betalningar från kontot utan att ha välgrundade skäl för det. Även betalningsmottagaren får, i motsvarande fall, avbryta min anslutning till Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Redovisning av uttagen får jag på kontoutdrag från banken. Medgivandet gäller också om jag får ett annat kontonummer eller byter bank.

 

Insättning

Insättning på betalningsmottagarens konto görs på förfallodagen. Om täckning saknas på mitt konto bankdagen före förfallodagen men medel senare inflyter kan - efter överenskommelse mellan betalningsmottagare och dennes bank – överföring göras senare inom en vecka.

 

Bankens godkännande

Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto kan användas för Autogiro.

 

Medgivande om uttag

Jag medger att uttag får göras från det angivna bankkontot på begäran av nämnda betalningsmottagare för överföring till denne.

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för alla de betalningar som skall göras på förfallodagen. Detta förbinder jag mig till även gentemot banken. Jag medger att betalningarna får belastas mitt konto i banken bankdagen före förfallodagen.

 

Om pengar saknas på kontot

Har jag inte senast bankdagen före betalningens förfallodag tillräckligt med pengar på kontot är jag medveten om att det kan innebära att betalningar inte blir utförda. Om betalningar ändå görs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår.

 

Rätten att sambearbeta adressuppgifter

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogiro- rutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots adress får sambearbetas med Bankgirocentralens uppgifter till ett adressregister.

 

Övrigt

Ränta på kontot i min bank liksom eventuella avgifter utgår enligt de grunder som min bank vid varje tid allmänt tillämpar.